Фінська мова

Наскільки фінська мова близька до інших мов?

Фінська мова, поширена переважно у Фінляндії, а також серед фіномовного населення в Швеції та інших країнах, відноситься до фіно-угорської групи мов, яка входить до складу уральської сім’ї мов. Серед інших уральських мов: естонська, яка найближче до фінської; угорська, сильно відрізняється від фінської з огляду на дуже малу кількість споріднених слів; і ряд інших мов, якими розмовляють малі етнічні групи в Росії.

Ймовірно, уральська сім’я має спільні корені з індоєвропейськими мовами (куди входять англійська, німецька, шведська, російська, латинська, гінді та ін.), але зв’язок цей дуже спірний. В якості аргументів наводяться кілька схожих рис, в основі яких можуть лежати мовні універсалії, запозичені слова, або ж просто випадкова схожість. Примітно, що деякі схожі риси в словниковому складі виникли в результаті відносно недавнього запозичення слів із шведської мови з огляду на тісний культурний контакт між обома країнами (дуже мало слів були запозичені в шведську мову з фінської).

Існує кілька структурних особливостей характерних як для уральських, так і для алтайських мов. Однак, лінгвісти в більшості своїй не розглядають їх як незаперечну типологічну близькість, що вказує на спільне походження.

Фінська – аглютинативна мова

Як в уральській, так і в індоєвропейській прамові спостерігалася відносно розвинена система флексій слів, напр. 6 відмінків для іменників. З часом деякі індоєвропейські мови стали більш аналітичними, тобто граматичні відносини стали виражатися за допомогою порядку слів, прийменників та інших допоміжних слів, а не флексій. З іншого боку, в більшості уральських мов флективна система зберігалася, а частково навіть розвинулася. Так наприклад, в сучасній англійській мові всього два відмінка (називний і родовий), тоді як у фінській їх більше десяти. У фінській мові існують також численні форми дієслів.

Таким чином, фінська є мовою синтетичною: тут для вираження граматичних відносин і утворення нових слів використовуються суфікси. Простий приклад, одне фінське слово talossanikin означає цілу фразу «в моєму будинку теж». Суфікс -ssa – закінчення так званого інесивного відмінка, який приблизно відповідає російському прийменнику в. Суфікс -ni вказує на приналежність, відповідає в російській мові слову мій. А суфікс -kin – це енклітичний прийменник, що відповідає російському слову теж (пор. латинську мову -que). Приклад дієслівних флексій – kirjoitettuasi – слово перекладається цілим реченням: після того, як ти написав.

Незважаючи на це, в сучасній розмовній фінській мові спостерігається деяка тенденція переходу від синтетичного вираження до аналітичного. Тому в невимушеній бесіді, більшість фінів вважають за краще говорити mun talossa (mun – «мій») ніж talossani, а дієслівна форма kirjoitettuasi зазвичай зустрічається лише на письмі – в розмовній мові вживається аналітичний вираз, що приблизно відповідає реченню в російській мові.

Тільки у фінській мові для утворення форм слова використовуються суфікси. Спочатку система була повністю аглютинативною: суфікси «приклеювалися» до слів «ланцюжком». (Порівняйте це з явищем зміни голосного в стародавній індоєвропейській системі, яке досі зустрічається, наприклад, в англійських дієслівних формах sing – sang – sung). Однак через різні фонетичні зміни у фінській мові суфікси служать часто причиною змін в корені слова, явища, схожого на флексію (напр., juon – «я п’ю», join – «я пив»), а для кількох суфіксів існують альтернативні форми. Типові зміни в основі слова:

 • кінцева -i в іменників часто (крім нових запозичених слів, як напр. grilli) змінюється на -e- у формах з флексіями, напр. род. відмінок kivi «камінь» – kiven (з суфіксом -n родового відмінка);
 • кінцевий -nen (який найчастіше зустрічається в прикметниках, але і в іменників також) в однині називного відмінка змінюється на -se- (або -s-) іншими словами, напр., hevonen  –  «кінь», hevoset  – «коні»;
 • подвійні приголосні kk, pp, tt часто (в основному перед закритим стилем) замінюються на одну до k, р, t, напр., родовий відмінок слова lakki «очіпок» буде lakin;
 • подібне відбувається і з поодинокими приголосними: поодинокі приголосні k, р, t тощо часто опускаються, або замінюються на v і d відповідно, напр., laki: lain, lupa: luvan, katu: kadun.

Для кількох суфіксів існують дві альтернативні форми, тому що у фінській мові (на відміну, наприклад, від естонської) існує фонетичне явище, що називається гармонія голосних: в простому слові, яке містить голосні переднього ряду ä, ö або у не можуть бути голосні заднього ряду a, о, u, і навпаки. (Голосні е та i нейтральні по відношенню до явища гармонії голосних). Таким чином, суфікс так званого інесивного відмінка має дві форми: -ssa і -ssä, тому слово kala приймає першу форму, а слово kylä приймає другу.

Суфікси також слугують для утворення нових слів. Ще один спосіб утворення слів – додавання – два слова з’єднуються разом, утворюючи нове слово. Наступний список нових слів, утворених зазначеними способами, дає можливість чіткіше уявити цей механізм:

 • talous «економіка» від слова talo «дім»
 • taloudellinen «економічний»
 • taloudellisuus «економічно»
 • kansantalous «національна економіка», від kansa «народ, нація»
 • kansantaloustiede «(наука) економіка», від слова tiede «наука», яке утворено від слова tietää «знати».

Ці способи словотворення використовувалися для створення нових слів у фінській мові засобами самої мови, а не шляхом запозичення. Наприклад, слово «телефон» у фінській мові виглядає як puhelin, а слово «університет» –  yliopisto. Цей підхід був особливо популярний в 19 столітті, коли фінська мова свідомо розроблялася, переходячи із статусу розмовної мови в мову письмову, офіційну (з 1863 р.) і культурну. Пізніше інтернаціональні слова стали запозичуватися частіше, так, наприклад, слово «телебачення» у фінській мові стало televisio, але словотвір як і раніше застосовується: tietokone –  «комп’ютер».

Тим не менш, у фінській мові багато запозичень з деяких індоєвропейських (та інших) мов, які входили в мову протягом багатьох років. І все ж, наприклад, старі запозичення вже важко віднайти, почасти тому, що вони були взяті з мов-предків нинішніх мов, частково тому, що вони були адаптовані під фонетичну систему фінської мови.

 

Чи складна фінська мова фонетично?

Корінні фінські слова – тобто, не рахуючи найостанніші запозичення – слідують наступним фонетичним правилам:

 • скупчення приголосних рідкісні і ніколи не трапляються на початку або на кінці слова; тому, наприклад, шведське слово strand перетворилося на фінське ranta;
 • в мові відсутні звуки b, g, f, sh, які зазвичай заміняють на p, k, v (або hv), s (або h), відповідно; напр., фінське слово kahvi “кава” походить від шведського kaffe, а англійське bacon стало pekoni у фінській.
 • слово зазвичай закінчується на голосну або одну приголосну n або s; слова, взяті з інших мов, часто мають на кінці i, напр., шведське слово kurs “курс” стало kurssi.

У розмовній фінській мові кінцеві голосні в деяких словах часто опускаються, що призводить до того, що форми перестають слідувати правилам, описаним вище. Наприклад, kaksi “два” часто стає kaks.

Це означає, що запозичені слова могли зазнати значних змін. Проте, незважаючи на ці фонетичні адаптації, фінська мова прагне залишатися консервативною в тому сенсі, що слова змінюються вкрай рідко. Наприклад, лінгвісти вважають, що фінське слово kala “риба” в точності відповідає слову з протоуральської мови, що існувала тисячі років тому, а фінське слово kuningas, запозичене з германських мов, залишилося практично без змін через сторіччя, тоді як в самих германських мовах це слово сильно змінилося (англ. king, швед. kung, нім. König і т.д.).

Можливо ви тільки зараз помітили, що фінські слова в середньому досить довгі: корінні слова довгі через те, що зберігають одну й ту ж форму протягом багатьох років, для утворення нових слів використовуються суфікси, так само як і для утворення форм слів.

Фонетичні правила, що згадуються вище, в деякому розумінні сприяють тому, що вимова не викликає труднощів. І все ж, існують складнощі при вивченні фінської мови. Наприклад, для нашого слуху важкі наступні голосні “у” (відповідає німецькому “ü“) і “ö“. Такі дифтонги як “uo” (як напр., у слові “Suomi” “Фінляндія”) вимагатимуть ще більше часу. Додаткові труднощі викликані подвійними приголосними такими як “kk“, які потрібно вимовляти як довгий приголосний. Різниця між поодинокими і подвійними приголосними часто дуже істотна; наприклад, laki і lakki – абсолютно різні слова, як за вимовою, так і за значенням. Подібним же чином, і довжина голосних впливає на значення слова, тому довгі голосні (майже) завжди на письмі позначаються написанням подвійної голосної букви, наприклад, “аа“.

Позитивним моментом є те, що правила вимови у фінській мові досить регулярні. Робилися навіть заяви, що фінське письмо повністю фонетичне, де кожна буква відповідає звуку і навпаки. Але це не зовсім так.

 

Особливості порядку слів у фінській мові

Порядок слів у фінській мові вільний (як і в російській мові). Це означає, що порядок слів може змінюватися в реченні, а значення буде залишатися одним і тим же. Однак при цьому може виникнути другорядне значення або стилістичне забарвлення. Розглянемо англійське речення, де порядок слів строго фіксований: Pete loves Anna. Якщо ми поміняємо слова місцями: Anne loves Pete, ми отримаємо речення з абсолютно новим змістом. У фінській мові не так: Pete rakastaa Annaa і Annaa rakastaa Pete – обидва речення мають однакове значення: «Петро любить Аню». Відмінковий суфікс -a в слові Annaa вказує на граматичний об’єкт, неважливо який порядок слів. (Якби ми хотіли сказати: «Аня любить Петра», то ми б сказали так Anna rakastaa Peteä) Фактично, в цьому випадку ми могли б поставити слова в реченні в будь-якому порядку, значення б не змінилося:

 • Pete rakastaa Annaa. Звичайний порядок слів, як в англійській мові.
 • Annaa Pete rakastaa. Акцент на слові Annaa: об’єкт Петриної любові Аня, а не хто-небудь ще.
 • Rakastaa Pete Annaa. Акцент на слові rakastaa, таке речення може бути використано у відповіді-реакції на чийсь сумнів про Петрину любов; Да любить же Петро Аню.
 • Pete Annaa rakastaa. Можна використовувати і такий порядок слів, разом з особливим наголосом на слові Pete в мовленні. Такий наголос говорить про те, що саме Петро, а не хтось інший любить Аню.
 • Annaa rakastaa Pete. Такий порядок може бути використаний в контексті, де ми згадуємо якихось інших людей і говоримо про кожного з них, хто кого любить. Українською мовою це приблизно можна передати таким реченням: Аня любима Петром.
 • Rakastaa Annaa Pete. Це вже звучить як незвичайне речення, але його також можна зрозуміти.

 

Особливості граматики фінської мови

Деякі особливі риси граматики фінської мови:

 • У фінській мові немає граматичного роду. Навіть третя особа однини займенника hän відповідає в українській мові займенникам він і вона.
 • Немає прямого відповідника індоєвропейській пасивній формі дієслова. Однак, лінгвісти фінської мови часто змішують поняття, називаючи деякі форми дієслова «пасивними» формами. Ці форми насправді є формами, які передбачають дії з боку особи (людини) без вказівки на неї. Наприклад, український вираз був вирішений повинен, в принципі, перекладатися за допомогою «пасивної» форми (ratkaistiin) дієслова (ratkaista), що відповідає дієслову вирішити, але його потрібно перекладати за допомогою звичайної (активної) форми (ratkesi) дієслова ratketa. Переклад ratkaistiin був би правильним, якщо ми знали, що щось було вирішено людиною, а не, наприклад, комп’ютером, або збігом обставин.
 • Слово, що означає заперечення і відповідає українському слову не, діє як дієслово, приймаючи закінчення особи: en: et: еі: emme: ette: eivät, наприклад: (minä) en lue = я не читаю, (sinä) et lue = ти не читаєш. Це дієслово має імперативні форми, але утворюються вони часто не за правилами: ala, älköön і т.д.
 • Питання, що потребують відповідь типу так чи ні, утворюються так, що дієслово ставиться на початку речення і до нього додається суфікс -ko або -kö (напр., Rakastaako Pete Annaa?). У відповіді на таке питання, правильно по-фінськи (часто сьогодні можна зустріти просто: kyllä – «так» і ej – «ні») буде сказати, вживши або дієслово, або дієслово-заперечення у відповідній формі, в цьому випадку rakastaa або ej.
 • Належність у фінській мові виражається як і в українській мові за допомогою дієслова бути і приєднання до логічного суб’єкта закінчення відмінка -lla або -llä. Таким чином, речення У мене є собака фінською мовою буде мати вигляд Minulla on koira (“у мене є собака”).
 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *