GET, MAKE: Аналітичні дієслівні лексеми англійської мови

Аналіз парадигматичних відносин, що вибудовуються номінативними одиницями лексичної підсистеми англійської мови, є актуальним на сучасному етапі в силу типологічної динаміки англійської мови.

Англійська мова в ході свого історичного розвитку найбільшою мірою порівняно з іншими германськими мовами реалізувала типологічну діахронічну константу, властиву всім германським мовам – відхід від синтетизму та флективності до аналітизму, аглютинації і корнеізоляціі (М. М. Гухман, В. Я. Плоткін, І. В. Шапошникова). Тим самим, з типологічної точки зору, сучасна англійська мова є представником аналітичного типу, які суміщають неяскраві риси аглютинації і корнеізоляціі. Численні маніфестації аналітизму спостерігаються в дієслівній підсистемі англійської мови, де аналітична техніка з’єднання носіїв значення міцно зайняла провідну позицію не лише в словозміні, але і в словотворенні (далі лексемоутворенні, так як в результаті з’являється мовна одиниця, що складається з більш ніж одного слова – аналітична лексема). Аналітичні дієслівні лексеми (або дієслівні біноми) типу make a start, get going, go wild, take off, як результат типологічного перетворення безпосередньо дієслівної підсистеми англійської мови, є первинними, іноді єдиними способами номінації цілого ряду дієслівних дій. Аналітичні дієслівні лексеми являють собою комбінацію двох елементів, що становлять семантичну та функціональну єдність при структурній роздільнооформленності елементів і збереженні кожним з них понятійної номінативності.

Як і цільнооформлені лексеми, аналітичні лексеми є рівноправними членами лексичної підсистеми сучасної англійської мови. Це означає, що аналітичним лексемам притаманні не тільки характеристики, властиві цільнооформленним лексемам, як, наприклад, багатозначність або частиномовна поліфункціональність. Дієслівні біноми не існують у мові в ізоляції. Вони структурно організовані по відношенню до всієї мовної системи взагалі і один до одного зокрема. Це означає, що вони являють собою взаємопов’язані і взаємозалежні субстантні одиниці дієслівної підсистеми сучасної англійської мови. На лексико-семантичному рівні взаємодія аналітичних дієслівних лексем проявляється в організації різних парадигм, в яких аналітичні біноми вибудовують різного роду відносини (кореляції). Для дослідника представляють інтерес парадигматичні відносини, побудовані аналітичними біномами, що належать до різних типів, тобто тих, які утворюються за високопродуктивними моделями, описаними В. Я. Плоткіним у термінах частин мови:

1) V + Adv (дієслівно-прислівникові лексеми: make out, get down);

2) V + V (дієслівно-дієслівні лексеми: get going, make understood);

3) V + N (дієслівно-іменні лексеми: make a start, give a gasp);

4) V + Adj (дієслівно-ад’єктивні лексеми: make clear, go wild).

Наприклад, семантичними корелятами є дієслівно-іменна лексема make a start і дієслівно-дієслівна лексема get going в наступних реченнях:

  1. “We’ll make an early start, if you do not mind,” Rutter said quietly, “there’s a lot to be done”.
  2. Let’s get going, or we’ll be late.

Парадигматичні відносини вибудовують дієслівно-дієслівна лексема get fired і дієслівно-ад’єктивна лексема make redundant:

  1. Once upon a time, they said nobody ever got fired for choosing IBM.
  2. Gill had been made redundant from her job as a clinical trials manager only two days before she was told that she was one of our lucky winners.

Семантичними кореляціями пов’язані дієслівно-іменна лексема make a mistake і дієслівно-ад’єктивна лексема get wrong:

  1. I made the stupidest mistake, arriving at Glastonbury in the dark.
  2. Many actors have difficulty in learning their lines, and get them wrong even after a lot of practice.

Необхідною умовою побудови кореляцій є семантична спільність лексем та наявність диференціальних ознак, на основі яких розглядаються властивості протилежності лексем одна одній або їх взаємозв’язку.

Все різноманіття кореляцій між АГЛ можна розподілити за наступними формулами:

1) V + Adv: V + V (make away; get killed);

2) V + Adv: V + N (get down; make a note);

3) V + Adv: V + Adj (get over; make clear);

4) V + V: V + N (get going; make a start);

5) V + V: V + Adj (get fired; make redundant);

6) V + N: V + Adj (make a mistake; get wrong).

Для дослідника представляють інтерес аналітичні біноми різних типів, у складі яких дієслівні компоненти виражені дієсловами get, make, take, go. При чому, частка корелюючих аналітичних дієслівних лексем, у складі дієслівних компонентів яких виступають широкозначні дієслова get і make, досить велика в порівнянні з іншими дієслівними біномами: із загального числа всіх біном, що цікавлять дослідника, 43% складають аналітичні лексеми з дієсловом get; 25,8% складають лексеми з дієсловом make; 16,5% – лексеми з дієсловом take; 9,3% – лексеми з дієсловом go. Приблизно 6% припадає на аналітичні лексеми, дієслівний компонент в яких виражений або дієсловом do, або дієсловом come. З усіх аналітичних лексем з дієсловом get 58,7% корелюють з аналітичними лексемами з дієсловом make. Із загального числа всіх досліджуваних аналітичних лексем, у складі яких є дієслово make, 59% корелюють з аналітичними лексемами, до складу яких входить дієслово get. При цьому спостерігаються кореляції лексем за формулами:

  1. Get + V: Make + N (get going; make a start);
  2. Get + V: Make + Adj. (get fired; make redundant);
  3. Get + V: Make + Adv. (get understood; make out);
  4. Get + Adv. : Make + N (get ahead; make progress);
  5. Get + Adv. : Make + Adj. (get over; make clear);
  6. Get + Adv. : Make + V (get home; make understood);
  7. Get + Adj. : Make + N (get wrong; make a mistake);
  8. Get + Adj. : Make + Adv. (get ready; make up);
  9. Get + N: Make + Adv. (get a print-out; make up);
  10. Get + N: Make + V (get a kick (out of); make (sb) exciting).

Необхідно підкреслити, що враховуються аналітичні лексеми різних структурних типів. З перерахованих вище кореляційних пар видно, що не всі типи аналітичних лексем з тим чи іншим дієсловом вибудовують лексичні парадигми: не виявлені кореляції між дієслівно-іменними лексемами з get і дієслівно-ад’єктивними лексемами з make, а також дієслівно-ад’єктивними лексемами з get і дієслівно-дієслівними лексемами з make, хоча необхідно визнати несуттєву кількість останніх – з усіх проаналізованих аналітичних дієслівних лексем частка дієслівно-дієслівних лексем з make становить 1,5%. Такий стан речей викликаний особливостями дієслів get і make, їх семантико-синтаксичною сполучуваністю, яка, на думку дослідників – В. Я. Плоткіна, І. В. Шапошникова та інших, характеризує дані дієслова як широкозначні.

Для того, щоб виявити які процеси лежать в основі створення кореляцій, виявити механізм прояву семантичної спільності лексем, доцільно розглянути корелюючі лексеми в когнітивній парадигмі.

Аналітичні дієслівні лексеми являють собою потужний мовний інструмент поряд з іншими мовними засобами, за допомогою яких відбувається категоризація пізнавального досвіду людини. Будучи мовними знаками, досліджувані аналітичні біноми несуть інформацію про певний фрагмент світу – діяльність людини в часі і просторі, що є необхідною умовою сприйняття і пізнання світу. Процес сприйняття і пізнання навколишньої дійсності полягає «в упорядкуванні певних когнітивних структур, породжуваних чуттєвим досвідом і нерозривно пов’язаних між собою: просторової структури та тимчасової структури”. Іншими словами, аналітичними дієслівними лексемами “інтерпретується особливе сприйняття часу і простору в єдиному хронотопі”. Будучи ознаковими іменами, вони за своїми когнітивним характеристиками “орієнтуються на відображення процедуральних значень і способу буття об’єктів в часі й просторі”, поєднуючи “найскладніші для людської думки концепти часу і простору”.

Оскільки аналітичні дієслівні лексеми є складними мовними знаками, важливу роль у формуванні загальних значень лексем, як показують дослідження І. В. Шапошникова, Ж. Г. Сонголової, І. А. Бітнер, грають дієслова, що виступають як дієслівні компоненти аналітичних біномів, незважаючи на те, що дієслівний компонент у складі біному (make, get) несе “службову” функцію, модифікуючи значення другого, лексично провідного компонента (a start, going). Якщо семантика (специфіка) дієслівного компонента вносить істотний внесок в загальне призначення лексеми, то вона ж є необхідним чинником при визначенні місця досліджуваної одиниці в системі і її ставлення до інших одиниць. Можна припустити, що можливість побудови парадигматичних відносин між дієслівними біномами залежить від концептуального змісту, який стоїть за дієсловами – дієслівними компонентами.

Дієслова get і make входять в мікросистему широкозначності дієслів. Прототиповими представниками категорії широкозначності є дієслова be, have, do, які сукупно описують одне з найбільш абстрактних значень мови – стан предмета. При цьому дієслово be обслуговує буттєвий, якісний, просторовий стан предмета, have – володіючий стан, do – діяльний. Семантика дієслова make формується шляхом приєднання діяльного компонента до значення буттєвого стану (суб’єкт діє з метою включення об’єкта в буття), і тому дане дієслово семантично поєднане з дієсловом be. Дієслово get є динамічним корелятом і до дієслова be і до дієслова have, і здатне поєднувати динамічну, діяльну семантику (суб’єкт діє з метою включення об’єкта в сферу суб’єкта-власника) з входженням (суб’єкта/об’єкта) в якісний, просторовий і володіючий стан. Таким чином, на думку І. В. Шапошникова, в мікросистемі широкозначності дієслів вибудовується певна парадигма, відносини в якій не можна описати в термінах синонімії, так як дієслова не синоніми, оскільки володіють різними хронотопними характеристиками: вони описують ситуації, розставляючи “акценти на різних гранях “, в термінах Р. Лангакера.

Особливістю широкозначності дієслів є те, що їх семантика детермінована синтаксисом. Реалізація семантичного потенціалу цих дієслів знаходиться в повній залежності від їх валентносного набору, який у кожному конкретному випадку реалізується в дієслівній синтагмі. Так, наявність у дієслова make синтаксичної валентності з іменниками, що називають опредмечену дію (make + N), дозволяє описувати процеси, які включають діяльнісний партиципантив з можливою актуалізацією ознак кратності та результативності. Така властивість демонструє не тільки дієслівні одиниці первинної номінації, а й дієслівні конструкції вторинної номінації, як показують результати дослідження Ж. Г. Сонголової. В будь-якому разі, така валентна база дозволяє дієслову make реалізувати, наприклад в лексемі make a start концептуальне значення “динамічного входження суб’єкта в новий просторовий стан” (див. Приклад № 1 вище).

Сполучення дієслова get з неособистими формами (get + V) описують динаміку діяльнісного стану суб’єкта з входженням в якісний, просторовий або володіючий стан. При чому, незалежно від того, якою неособистою формою виражений лексично провідний компонент – інфінітивом, дієприкметником I або II, конструкції з get висловлюють інгресивний початок. Зокрема, в лексемі get going реалізується концептуальне значення “включення суб’єкта в новий просторовий стан” або “динамічне входження суб’єкта в певний просторовий стан” (див. Приклад № 2).

Якщо уявити наші міркування у вигляді схеми для демонстрації реалізації концептуального змісту дієслівних компонентів у структурі аналітичних лексем, то ми ясно побачимо “точку” перетину концептуальних значень двох аналітичних лексем. При цьому необхідно підкреслити, що здатність двох аналізованих лексем “схопити” один і той же концепт, знаходиться в прямій залежності як від специфіки семантики дієслівного компонента, так і від його семантико-синтаксичної валентності, яка власне і формує специфіку дієслова – широкозначність.

 

Make 
Суб’єкт діє з метою включення об’єкту в буття
Get
Суб’єкт діє з метою включення об’єкту в сферу суб’єкта
Make + N (опредмечена дія)
Актуалізуються ознаки кратності й результативності
Get + V
Динаміка діяльнісного стану об’єкта або суб’єкта (інгресивний початок)
Make a start
Концептуальне значення
“Динамічне входження суб’єкта в просторовий стан”
Get going
Концептуальне значення
“Динамічне входження суб’єкта в просторовий стан”


Таким чином, на концептуальному рівні дві структурно різнооформлені лексеми “схоплюють” один і той же концепт. Однак, це не означає, що на лексико-семантичному рівні make a start і get going синоніми. Ці лексеми мають функціональні відмінності: в лексемі make a start актуалізуються ознаки кратності та результативності, в той час як в лексемі get going міститься дуративна ознака. Тим не менш, загальний концептуальний зміст проаналізованих лексем дозволяє досліднику говорити про них як про “когнітивні синоніми”.

 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *