Англійська мова в Україні

Проблема мовних контактів є однією з центральних у сучасному мовознавстві. Мови і діалекти живуть і розвиваються в безперервній і тісній взаємодії, яка впливає на всі сторони і рівні взаємодіючих мов. Складність мовних процесів у тому чи іншому суспільстві не є відображенням внутрішньої організації якоїсь однієї однорідної системи, але може бути зрозуміла в термінах відносин між кількома кількісно відмінними одна від одної системами. Природний стан мови – це зміна, а не стабільність.

У цій статті робиться спроба проаналізувати взаємодію української та англійської мов в економічних і культурних умовах сучасної України, обумовлена соціальною ситуацією мовної поведінки. Така спроба може бути заснована на базі функціональної типології мов, представленої Р. Беллом ще в 1980 р. на основі семи атрибутів (якими є: стандартизація, життєвість, історичність, автономність, редукція, змішання і фактичні норми вживання), ієрархізована для отримання «рангів потенційного соціального престижу». Р. Белл запропонував 10 функціональних різновидів англійської мови: стандартна, класична, місцева, діалектна, креольська, піджин, штучна, «Х-ована мова», інтер-мова і мова для іноземців. Розглянемо ці функціональні різновиди щодо існування англійської мови в Україні.

1.1. Літературна (стандартна) англійська мова. Р. Белл розглядає цей різновид як стандартизований нередукований різновид англійської мови, що належить колективу її споконвічних носіїв, що володіють автономністю і, звичайно, мають фактичні й кодифіковані норми. Норми вживання цього різновиду характеризуються значною спільністю граматики, лексики, риторики, поряд з високим ступенем терпимості по відношенню до фонологічної варіативності. В Україні даний різновид мови є інваріантом, якщо уявити його в термінах ізоморфізму.

1.2. Класична англійська. Більш давні різновиди англійської мови, у функціональному плані відрізняються від сучасної стандартної тільки відсутністю життєвості, але володіють високим статусом (тому що ними написані великі твори англійської літератури), дають підставу говорити про наявність класичної англійської. До 90-х років твори «великих класиків» були практично єдино прийнятним зразком для студентів мовних факультетів України (за винятком найбільших університетів, де студенти мали мінімальні можливості спілкуватися з живими носіями англійської мови), що в кінцевому підсумку також сприяло появі «іксованого» варіанта англійської, особливості якого будуть описані нижче.

1.3. Місцева англійська. Найпоширеніше визначення запропоноване ЮНЕСКО: «… рідна мова групи, яка перебуває під соціальним або політичним пануванням іншої групи, що розмовляє іншою мовою». Прикладом може служити англійська мова в ПАР, в Україні відсутня.

1.4. Діалектна англійська. Не будемо зупинятися на численних визначеннях діалекту, так як в Україні даний різновид також відсутній.

1.5. Креольська англійська. Креольські мови відрізняються від діалектів за ступенем змішаності і редукції своїх структур, а також масовими запозиченнями. Як відомо, креольські мови виникають із піджинів. Піджин може використовуватися в сім’ях, де батьки не мають спільної мови. Якщо не будуть докладені свідомі зусилля для навчання дитини своїм рідним мовам, то її першою мовою стане піджин. Наявність інших дітей з подібним мовним вихованням призводить до використання піджина поза домом, а його експансія – до поповнення лексики і розширення функціонального діапазону. Як приклад використання креольської англійської мови в Росії можна привести газету експатріантів (‘ex-pats’) “Panorama”, що виходить у Москві. Креольська мова може поступово перетворюватися на літературну, особливо в суспільствах проміжного типу з високим ступенем соціальної стратифікації.

1.6. Піджин-інгліш. На відміну від креольської, у піджина немає мовного колективу, де він є першою мовою, але у нього є фактичні норми вживання. При наявності соціальних та політичних умов для піджина можливий шлях швидкого розвитку. Саме піджин-інгліш набув величезного поширення в пострадянській Україні.

1.7. Штучна англійська. За термінологією Р. Белла – бейсік інгліш. Такий різновид можна розглядати як спробу кодифікувати «мову для іноземців». Існують також підвиди «штучної англійської», що мають обмежену функцію, наприклад, умовні мови диспетчерів повітряного транспорту.

1.8. «Х-ована» англійська. Одним із цікавих і маловивчених різновидів мови є різновид, що виникає в тих випадках, коли у вивчаючого з тієї чи іншої причини зникає стимул або можливість подальшого вивчення мови. Учні або вчителі (або ж ті та інші) вирішують, що досить ефективний код для їх комунікації вже розвинувся і вони готові задовольнятися цим. Якщо це відбувається на початку навчання, виникає піджин, але якщо скам’яніння настає пізніше, результатом виявляється змішаний, але нередукований різновид, так звана Х-ована мова Y. Фактично це «локальна англійська мова», яка викладається і санкціонується місцевим звичаєм. Слід зазначити, що деякі дослідники вважають визнання подібного різновиду англійської мови «нісенітницею», однак, він нічим не відрізняється від інших різновидів щодо наявності атрибутів ранжирування потенційного соціального престижу і представляє особливий інтерес у сучасній лінгвістичній ситуації в Україні.

1.9. Міжмовна англійська. Х-ований різновид мови знаходить свій корелят в «інтер-мові» на мікрорівні індивідуального вживання. Обидва варіанти не стандартизовані, в обох відсутні ознаки життєвості та історичності, але «міжмовна» англійська відрізняється ознакою редукування. У неї також відсутні фактичні норми вживання і немає автономності.

1.10. Англійська для іноземців. Це – ідіосинкратичний різновид англійської, використовуваний споконвічними його носіями. У типовому випадку зміни зводяться до більш повільного темпу мови, надлишкової емфатичності, повторення з метою короткочасної комунікації. Такий різновид формується на основі гіпотез носіїв англійської мови про характер вивчення другої мови.

  1. Обговорення. Статус деяких різновидів англійської мови викликає серйозні суперечки, тому класифікація Р. Белла використовується тільки в якості зручного робочого інструмента. При наявності соціальної мотивації функціональний статус мови може вельми швидко змінюватися, як у випадку перетворення креольських мов в літературні.

У радянські часи англійська мова в Україні являла собою досить цікавий і маловивчений різновид, коли із зрозумілих соціальних причин стимул до володіння мовою у груп, що його вивчають, не мав екстралінгвістичного підкріплення, а можливості вивчення англійської широкими масами населення були дуже обмежені. Й учні, й вчителі задовольнялися досить ефективним для їх комунікативних цілей кодом, розробленим за роки політичної ізоляції СРСР. Результатом виявився штучний, але малоредукований (на противагу піджин) різновид англійської мови, саме цей різновид мови називають також «іксованою мовою Y». Є цілком кваліфіковані викладачі англійської мови, які вважають, наприклад, що фразові дієслова – це особливість сленгу, і тому вивчати їх зі студентами щонайменше шкідливо. Можна привести для прикладу лінгвістичний термін complex object, що викликає подив у всіх носіїв англійської мови, включаючи професійних лінгвістів. Complex object існує лише в різновиді англійської, який може відноситися до Х-ованого різновиду англійської. В цілому, вивчення англійської не знаходило практичного виходу, а тому мало лише освітню та розвиваючу цінність для більшості учнів.

Однак, з 1985 року (початок горбачовської перебудови) інтерес до вивчення саме англійської мови став різко зростати. Це було обумовлено багатьма соціально-політичними факторами: ліквідацією «залізної завіси» і можливістю туристичних поїздок і спілкування з іншомовним населенням планети не тільки через гіда, появою і швидким зростанням числа сумісних підприємств, небажанням колишніх радянських республік спілкуватися російською мовою, швидкою комп’ютеризацією країни та розвитком Інтернету, раніше не доступним простим жителям України, розширенням зарубіжних контактів. Все це призвело до появи нових сфер використання англійської мови в Україні.

Появі нових середовищ використання англійської в Україні сприяв і розвиток цілої мережі лінгвістичних шкіл, курсів, фірм, центрів прискореного навчання англійської мови, що мали за мету поширення «англійської для спілкування». Поява подібних точок навчання була пов’язана з величезною потребою України спілкуватися із зовнішнім світом. Фактично, в Україні отримує глобальне поширення «штучна англійська» – скорочений, автономний і найвищою мірою кодифікований різновид англійської мови з радикально стисненим лексиконом (1000 одиниць) і ретельно кодифікованими підручниками, що відповідають цілям короткочасної паліативної комунікації. У подальшій практиці запропонований мовний код найчастіше перетворювався на задовільний засіб міжгрупової комунікації насамперед у соціальної групи при цьому зазнаючи «піджінізацію» в реальній ситуації міжмовного контакту на мікрорівні індивідуального вживання. Такий варіант не стандартизований, у нього відсутній живий колектив споконвічних носіїв мови, а норми піджина в Україні, як і в усьому світі, не є загальновідомими і не усвідомлюються самими носіями піджина.

Саме поява піджина в Україні сприяла масовому прийняттю англійської лексики при певних темах розмови, а також проникненню слів-прошарків (термін Р.П. Белла) у мову засобів масової інформації. Наведемо лише кілька прикладів прошарків в українській мові, взятих з поточної преси:

«У нас не якісь там «A нумо хлопці!» У нас суперекшн».

«Вона дівчина з характером, … можливо, вона посилає йому месидж».

«Ну дав він їй «ліфт», або, по-нашому, підкинув».

«Семеро тинейджерів»

Всі висловлювання зроблені білінгвами і (крім третього) призначені білінгвам. Загальний принцип, який простежується у висловлюваннях – це співвіднесення уживаного мовного контекстуального комплексу з власним наміром, інтенцією, з одного боку, і передбачуваним або бажаним розумінням, інтерпретацією, висновками (інференції) слухача, з іншого. Прозора інтенція першого висловлювання – протиставити телебачення «нової» України Радянському телебаченню. «Семеро тинейджерів» є стилістичною варіацією з метою бути «своїм» для молодих, вживаючих піджин. Додаткового аналізу вимагають друге і третє висловлювання.

Розглянемо сфери взаємодії української та нових для України різновидів англійської мови, так як саме вони впливають на українську мову. Перейдемо до слів-прошарків, які активно вживаються носіями піджина.

Такий прайс тільки за лейбл чи що? – з розмови між продавцями на речовому ринку. Дуже мало сенсу описувати дане висловлювання як «таке, що має український синтаксис з лексичною інтерференцією з англійської». Більш цікавим підходом була б спроба простежити, в яких ланках структури зустрічаються англійські лексичні одиниці і спробувати вивести соціолінгвістичні правила, якими мотивується вживання прайс замість українського ціна. Згідно з такими правилами відбувається мовний вибір на мікрорівні індивідуального вживання. Соціальними факторами в даному випадку є вік (молодий), тема (торгівля), обстановка (ринок), статус («човник»).

Крім зустрічальності англійської лексики в загальному синтаксисі (семантично наповнена англійська лексична одиниця вставляється в семантично порожню українську синтаксичну конструкцію), вельми цікавий рух до двомовності спостерігається у вживанні англійських слів в назвах фірм і їх рекламі. Таке вживання набуває масового характеру: магазин «Бест» (best – «кращий»), фірма «Рейнджер» (невідомо що пропонує), рекламно-інформаційне агентство «Окей», сайдинг для фасадів (замість звичного: облицювання), сайнмейкінг (замовлення зовнішньої реклами) і т.д.

З’являються гібриди, які включають у себе українські та латинські літери: VIPовскій рейс, аероtrade/аеротрейд. Можна також побачити станцію техобслуговування для іномарок «Біліф» («віра»), по телефону можна замовити м’які меблі у фірмі «Корнер» («кут»). Комп’ютерне обслуговування пропонує «Сані» (очевидно, sunny – «сонячний»), хоча можлива асоціація з «Соні». Дублянки пропонуються магазином «Орієнт» («схід»), джинси – мережею магазинів «Джинс-ленд» при вході має напис “Network Trading”. Напис англійською, що рекламує товар, який продається, можна побачити у вітрині магазину аудіо- та відеотехніки: YAMAHA hi-fileading in home theater (американська орфографія обов’язкова) та в інших торгових точках.

Біля входу на міжміський переговорний пункт можна прочитати: Interurban calls (замість long-distance calls), на дверях хімчистки в невеликому містечку висить оголошення: Chemical cleaning (замість Dry-cleaner’s), в обох випадках очевидно калькування з української мови. Ознаки «двомовності» в сфері торгівлі показують на те, що респектабельність починає асоціюватися зі знанням англійської мови, так як туризм в Україні не настільки розвинений, щоб пояснити появу подібних написів бажанням привернути іншомовних покупців.

Слова-прошарки є найбільш легкими для опису і, ймовірно, найменш цікавими стосовно кодового перемикання серед білінгвів. Однак, вони дуже цікаві для аналізу впливу однієї мови на іншу в умовах нових економічних і культурних контактів. Межа між словами-прошарками і новими запозиченнями є спочатку досить хиткою, вживання нових слів не завжди здається обґрунтованим. В українській мові нової України з’явилися численні англійські запозичення, що зумовлено різними причинами:

– запозичення для понять, відсутніх в СРСР, наприклад, Nomina Agentis: спонсор, брокер, дистриб’ютор, менеджер, дилер, ріелтер; деякі з цих назв отримують додаткові семи, відсутні в оригінальному варіанті: менеджер – молодий продавець у дорогому магазині, який може розповісти про товар;

– запозичуються термінологічні поняття для нових областей людського знання, що інтенсивно розвиваються: Інтернет (часто в латинській графіці), сайт, файл, провайдер, чати, мейл, сервер, принтер, плоттер і т.д. – в області комп’ютерних технологій: менеджмент, маркетинг, офшор, вентура, промоушн, ​​бренд, дефолт, секвестр – в галузі економіки та організації виробництва;

– запозичення для нових предметів матеріальної культури: пейджинг, джакузі, ноутбук, диск, чізбургер, фастфуд;

– запозичення для нових музичних напрямків: реп, гранж, техно, рейв;

– запозичення для старих понять з метою надання їм престижності: рейтинг (колишнє соцзмагання), фітнес (заняття фізкультурою; найчастіше на двері самої пересічної кімнатки без всякого обладнання можна прочитати: «Фітнес-клуб» і побачити там людей, які активно виконують простенькі вправи, хоча «фітнес-клуб» має на увазі дороге обладнання), бутік – маленький магазин (ексклюзив і якість товарів зовсім необов’язкові), секонд-хенд (найчастіше в латинській графіці) = комісійні товари, супермаркет – гастроном самообслуговування (універсам); іноді старе запозичення (клуб) змінює внутрішню форму, збігаючись за референтною співвіднесеністю зі словом англійською (колишнє: сільський клуб, сучасне: нічний клуб);

– запозичення змішаного типу, що належать до молодіжної культури: флайер – вхідний квиток на дискотеку зі знижкою, фейс-контроль – чергові на вході дискотеки, метою яких є не допустити на дискотеку п’яних, татушка – молодіжна татуювання (зменшувальне від англійського tattoo), пірсинг – проколювання не тільки вух, а й губ, носа; пиво лагерне – світле (від lager), очевидна асоціація з «табором»; останній тип не є стійким і знаходиться на межі запозичень і слів-прошарків, впроваджуваних в українську мову носіями піджина.

Осмислення та аналіз вимагають лексико-синтаксичні та стилістичні нововведення української субстандартної розмовної мови, яка типологічно збігається з англійськими структурами розмовного реєстру: Ну, я типу пішов (пор. з He’s kind of gone, They’re not sort of people to deal with). Безперечно він зробить це (по частотності і реєстру вживання раніше не збігалося з англ. definitely).

За рівнем засвоєння англійської мови попереду виявляється інтелігенція, яка працює або прагне працювати в спільних підприємствах. Серед широких народних мас поширення англійської як і раніше прагне до нуля, хоча це і не означає, що їх мова не зазнає певного впливу англійської. Вже згаданий невисокий рівень засвоєння англійської мови у торговців, що веде до виникнення піджина в Україні, різко зростає у політичних діячів, лікарів, юристів, економістів. Особи, що опанували англійську мову в її різновидах виявляються в сучасній Україні в привілейованому становищі: вони можуть розраховувати на отримання роботи в багатьох нових сферах діяльності суспільства, які тільки що виникли. Прагнення до оволодіння англійською веде до того, що вона поширюється в Україні зусиллями самих учнів. Зокрема, англійська мова використовується в даний час україномовними працівниками спільних підприємств у спілкуванні між собою, а особливо в письмовому спілкуванні з центральним офісом. При цьому вкрай клішована ділова англійська мова піддається місцевій обробці. Курси підвищення кваліфікації перестали давати посвідчення, вони видають сертифікати, причому обов’язково «міжнародного зразка», з двомовним написом (“Certificate of Achievement”). Двома мовами видаються і «дипломи міжнародного зразка» (що само по собі є нонсенсом) численних комерційних університетів, інститутів та академій. В цілому сфера науки, освіти, бізнесу, робить крок до двомовності, робочою мовою міжнародних конференцій (учасниками яких більшою мірою є науковці країн СНД) все частіше заявляється англійська та українська. Чи є це рухом до диглосії, покаже час.

Оцінка різновидів англійської мови в Україні може проводитися в термінах «гарна» або «погана» мова тільки щодо її комунікативної ефективності. Щоб комунікація була ефективною, спікер повинен уміти оперувати не тільки мовним кодом, а й здійснювати вибір каналу, за допомогою якого код реалізується, враховувати лінгвістичний контекст, що модифікує такий вибір, а також соціолінгвістичні правила, що підтримують або створюють соціальні відносини.

У цілому ж оцінка місця англійського мовного компонента в Україні може бути як позитивна, так і негативна, в обох випадках, однак, її характер буде аж ніяк не лінгвістичний, а політичний. Ми дотримуємося дескриптивної, а не прескриптивної орієнтації відносно лінгвістичних даних. Якщо явище має систематичний характер, то воно свідчить про еволюцію мови, а не про погані наміри або помилки мовців. Філолог може таке явище лише спостерігати й інтерпретувати.

 
 
0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *